ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม ไปที่: ultradent.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ความเป็นเจ้าของไซต์ ข้อตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) นี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์เวอร์ชันมือถือ และแอปพลิเคชันมือถือ (“ไซต์”) ที่เชื่อมโยง แสดง หรืออ้างอิงข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นของ Ultradent Products Inc. (“อัลตราเดนท์”) โดยการเข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้ไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์

Ultradent ขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบในการเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ของไซต์และข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง การที่คุณใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าคุณยอมรับและตกลงต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การใช้ไซต์

หน้าและเนื้อหาและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหรือเผยแพร่ผ่านทางไซต์ รวมถึงโลโก้ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ข้อมูล ข้อมูล เสียง วิดีโอ หรือเนื้อหาและเนื้อหาอื่น ๆ (“เนื้อหา”) อยู่ภายใต้การคุ้มครองภายใต้บังคับ กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และรูปลักษณ์ทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ Ultradent มอบสิทธิ์แบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ผูกขาดแก่คุณในการใช้ ดู เข้าถึง และดาวน์โหลดเนื้อหาจากไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะอื่นทั้งหมด การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตที่ได้รับในย่อหน้านี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ยกเว้นสิทธิพิเศษที่จำกัดในย่อหน้าก่อนหน้านี้ Ultradent ไม่ให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยแก่คุณภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ แก่คุณ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ทำซ้ำ โพสต์ แจกจ่าย ดัดแปลง ออกอากาศ ส่ง แสดงต่อสาธารณะ หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์หรือเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ หรือคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Ultradent คุณสามารถใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้จากไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าคุณตกลงที่จะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในทางใดทางหนึ่ง และจะไม่ลบ ลบ หรือเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือการแจ้งเตือนอื่น ๆ

ความเป็นส่วนตัว

การใช้งานไซต์ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ultradent ซึ่งมีอยู่ นนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ultradent , (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ข้อกำหนดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิงนี้ โดยการใช้ไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและยอมรับข้อกำหนดแล้ว

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนที่เป็นของ ได้รับอนุญาตจาก หรือในกรณีที่จำเป็น ใช้โดยได้รับอนุญาตจาก Ultradent และไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก หรือจัดการในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ในทางที่ผิดของคุณเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

เนื้อหาของบุคคลที่สาม

ไซต์อาจมีเนื้อหาจากบุคคลที่สามและ/หรือลิงก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม เช่น เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่องค์กรและบุคคลอื่นๆ เป็นเจ้าของและควบคุม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) Ultradent จะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันใด ๆ ต่อความถูกต้อง ประสิทธิผล ความทันเวลา หรือความเหมาะสมของเนื้อหาของบุคคลที่สาม โดยการเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามผ่านทางไซต์ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และ Ultradent จะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์

คุณเข้าใจและยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมของ Ultradent ที่อธิบาย อ้างอิง จัดหา หรือนำเสนอบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรืออาจมีให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างกันในสถานที่ต่างๆ Ultradent ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมใดๆ ให้กับบุคคลหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากคุณเข้าถึงไซต์จากนอกสหรัฐอเมริกา คุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของคุณเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว ข้อเสนอใดๆ ที่ทำบนไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมใดๆ จะถือเป็นโมฆะหากมีการห้ามไว้

การยุติการให้บริการ

ณรับทราบและยอมรับว่า Ultradent อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงไซต์ของคุณในกรณีที่ Ultradent พิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อตกลงหรือแนวทางอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ การใช้ไซต์หรือเนื้อหา และ Ultradent แสวงหาการเยียวยาอื่นใดที่มีตามกฎหมายหรือตามความยุติธรรม นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า Ultradent อาจยุติหรือระงับการเข้าถึงไซต์ของคุณในกรณี (1) คำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น; (2) คำขอของคุณให้ลบบัญชีของคุณ (3) การปรับเปลี่ยนไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์หรือนโยบายหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (4) การหยุดให้บริการไซต์หรือปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่ไม่คาดคิด; หรือ (5) ความเชื่อของ Ultradent ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าการยกเลิกหรือการระงับดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือตามความเหมาะสม


คุณยอมรับว่าไม่ว่าในกรณีใด Ultradent จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการยุติการเข้าถึงไซต์หรือเนื้อหาของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) นี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์เวอร์ชันมือถือ และแอปพลิเคชันมือถือ (“ไซต์”) ที่เชื่อมโยง แสดง หรืออ้างอิงข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นของ Ultradent Products Inc. (“อัลตราเดนท์”) โดยการเข้าถึง เยี่ยมชม หรือใช้ไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้ไซต์

การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด

เว็บไซต์และเนื้อหานี้จัดทำขึ้นให้กับคุณ ""ตามที่เป็น"" และ ""ตามที่มีอยู่"" เพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับประกันใดๆ การปฏิเสธความรับผิดชอบขั้นสูงสุดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือการรับประกันอื่น ๆ ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยใด ๆ ในด้านคุณภาพ ความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ULTRADENT จะไม่รับผิดต่อฝ่ายใด ๆ สำหรับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องต่อการใช้งานเว็บไซต์ หรือการพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหาย เกิดขึ้นจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียข้อมูล แม้ว่า UltraDent จะได้รับคำแนะนำอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว คุณยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการใช้งานไซต์และเนื้อหาใด ๆ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับความไม่พอใจกับไซต์คือการหยุดใช้งานไซต์ ข้อจำกัดของการบรรเทาทุกข์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองระหว่างคุณกับ ULTRADENT โดยไม่มีข้อจำกัด ULTRADENT ไม่รับประกันหรือรับประกันว่าไซต์จะไม่มีการหยุดชะงัก ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด ULTRADENT จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่อ้างอิงโดยหรือเชื่อมโยงกับไซต์

กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

คุณยอมรับว่าเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานไซต์และเนื้อหาของคุณ รวมถึงข้อพิพาททั้งหมด จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐยูทาห์ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย . คุณยอมรับเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลและสถานที่ในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ และสละสิทธิ์การคัดค้านเขตอำนาจศาลหรือสถานที่ดังกล่าว ข้อกำหนดก่อนหน้าเกี่ยวกับสถานที่จะไม่มีผลใช้บังคับหากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในสหภาพยุโรป หากคุณเป็นลูกค้าที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ได้ การเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือไซต์จะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือมูลฟ้องเกิดขึ้น มิฉะนั้นจะถูกระงับ ไม่อาจเรียกร้องหรือรับการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง เว้นแต่ฝ่ายที่ชนะคดีจะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความ

ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ Ultradent เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ และแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ความล้มเหลวของ Ultradent ในการบังคับใช้การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิ์ใด ๆ ที่ Ultradent ต้องบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ และจะไม่ตีความแนวทางปฏิบัติใด ๆ ระหว่าง Ultradent กับคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ จะถูกตีความว่าเป็น การแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ Ultradent จะไม่ยอมรับข้อเสนอตอบโต้ใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อเสนอดังกล่าวทั้งหมดจะถูกปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่หน่วยงานตุลาการที่มีอำนาจพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในส่วนใด ๆ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดออกตามขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นและ/หรือแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องเพื่อรักษาความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ และความถูกต้องของส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ข้อกำหนดเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลสมบูรณ์ ข้อกำหนดเหล่านี้ และสิทธิ์และใบอนุญาตใดๆ ที่ได้รับภายใต้ที่นี้ คุณจะไม่สามารถโอนหรือมอบหมายได้ แต่อาจได้รับมอบหมายจาก Ultradent โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อจำกัด

© 2024 Ultradent Products, Inc. สงวนลิขสิทธิ์